Group members

   English    中文

Prof. Fanao Kong
Professor Fanao Kong
  Prof. Fanao Kong

      Email: kong @ iccas.ac.cn       Tel: +86-10-6255 2723

Asso. Prof. Hongmei Zhao
Professor Fanao Kong
  Dr. Hongmei Zhao

      Email: hmzhao @ iccas.ac.cn       Tel: +86-10-6255 2723

Asso. Prof. Di Song
Dr. Di Song
  Dr. Di Song

      Email: songdi @ iccas.ac.cn       Tel: +86-10-6255 2723

Asso. Prof. Kunhui Liu
Dr. Kunhui Liu
  Dr. Kunhui Liu

      Email: khliu @ iccas.ac.cn       Tel: +86-10-6255 2723